กิจกรรมรับมอบสิ่งของบริจาค

ในวันที่ผ่าน ทางโรงพยาบาลยางชุมน้อยได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากทางผู้ใจบุญ ทางโรงพยาบาลยางน้อยขอขอบพระคุณน้ำใจในครั้งนี้อย่างยิ่ง วันที่ 13 พฤษาคม 2563 รายชื่อผู้ใจบุญในครั้งนี้ ร้านโค้วทองอยู่และร้านไทศาลบริจาค นางศศิวิมล ทองโพธิ์ กำนัน ต.คอนกาม บริจาค PPE 10 ชุด หจก.ไพศาล วี เซ็นเตอร์

Read more

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

You cannot copy content of this page