You cannot copy content of this page

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับบสมัครบุคคลเพื่อส

Read more

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลยางชุ

Read more

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลยางชุ

Read more

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลยางชุ

Read more

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

1.ประกาศรับสมัคร 2.ใ

Read more