พันธกิจโรงพยาบาลยางชุมน้อย

รพ.ยางชุมน้อย

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบผสมผสานและบูรณาการ     

2.พัฒนาบุคลากร  ให้มีศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ Goal

1.ประชาชนสุขภาพดี มีการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

2.บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน

3.โรงพยาบาลมีการธำรงคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมขององค์กร

1.ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.การทำงานเป็นทีม

3.บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.การทำงานยึดหลักฐานทางวิชาการ

5.ความผูกพันฉันท์พี่น้อง

เข็มมุ่งปี 66

1.การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.การดูแลผู้ป่วยสุรายาเสพติด และซึมเศร้าในวัยรุ่น

3.ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Medication Safety เชื้อดื้อยา)

4.องค์กรสร้างสุข

Core  Competency องค์กร

  • การบริการแบบองค์รวม

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

  • ความเชื่อมั่น และศรัทธา การใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
  • ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและระยะสุดท้าย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

You cannot copy content of this page