You cannot copy content of this page

พันธกิจโรงพยาบาลยางชุมน้อย

รพ.ยางชุมน้อย

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบผสมผสานและบูรณาการ

2.พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ Goal

1. ประชาชนสุขภาพดี มีการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)

2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน

3. โรงพยาบาลมีการธำรงคุณภาพมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมขององค์กร

  1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

  2. การทำงานเป็นทีม

  3. บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. การทำงานยึดหลักฐานทางวิชาการ

  5. ความผูกพันฉันท์พี่น้อง

เข็มมุ่งปี 63

     1.การฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในกลุ่ม 
     – ผู้มารับบริการ  ผู้สูงอายุ
     – บุคลากร
     2.การพัฒนาการดูแล Intermediate Care  

เข็มมุ่งปี 64

1.การพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและจิตเวช          

3.การพัฒนาการดูแล  Palliative Care

เข็มมุ่งปี 65

1.ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์  
2.ลดผู้ป่วย DM HT รายใหม่
3.การพัฒนาการดูแล  Palliative Care

Core  Competency องค์กร

  • การให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated)

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

  • ความเชื่อมั่น และศรัทธา การใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
  • ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและระยะสุดท้าย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น