You cannot copy content of this page

พันธกิจโรงพยาบาลยางชุมน้อย

รพ.ยางชุมน้อย

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบผสมผสานและบูรณาการ     

2.พัฒนาบุคลากร  ให้มีศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ Goal

1.ประชาชนสุขภาพดี และมีความเชื่อมั่นในการรับบริการ

2.บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน

3.โรงพยาบาลมีการธำรงคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมขององค์กร

1.ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.การทำงานเป็นทีม

3.บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.การทำงานยึดหลักฐานทางวิชาการ

5.ความผูกพันฉันท์พี่น้อง

เข็มมุ่งปี 67

1.พัฒนาการบริการฝากครรภ์คุณภาพก่อน 12 สัปดาห์

2.ลดภาวะก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

Core  Competency องค์กร

  • การบริการด้วยใจ Service mind (Quality + Trust)

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

  • กลุ่มโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อน
  • การเข้าถึงบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ