You cannot copy content of this page

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดซื้อรถพยาบาล (รถต

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยางชุมน้อย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงพยาบาลยางชุมน้อย

Last updated on มกรา

Read more

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลยางชุมน้อย

Read more

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Last updated on มีนา

Read more