You cannot copy content of this page

MOIT

โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่อยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

โรงพยาบาลยางชุมน้อย


ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB1

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปรใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB5

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน / โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามหลักภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

EB8

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแผร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ


ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต่านการทุจริต

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยาบาลที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม / สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่


ตัวชี้วัด 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน


ตัวชี้วัด 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้