แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เกี่ยวกับโรงพยาบาลยางชุมน้อย

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2566

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้าประสงค์

บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพได้รับการยอมรับ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
       

แผนกลยุทธ์

1.ส่งเสริมการนำมาตรฐานรพ.สส.พท. มาใช้และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.ส่งเสริมการขยาย/เพิ่ม บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กัญชา

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.พัฒนางานวิชาการ นวตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5.สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน ผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย


ตัวชี้วัด

1.อัตราการใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้ป่วยนอก  มากกว่า ร้อยละ 20.5 

2.อัตราผู้มารับบริการ Palliative Care ใช้กัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 5 ผู้ป่วย IMC เพิ่มขึ้น

3.ผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.

4.อัตราความพึงพอใจผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย  มากกว่าร้อยละ 80 5.บุคลากรใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่า  ร้อยละ 25  

6.จำนวนครอบครัว/ชุมชน ต้นแบบที่ดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย หมู่บ้านละ 1 ครอบครัวในตำบลยางชุมน้อย

7.จำนวนผลงานวิชาการ รพ. 2 เรื่อง/รพ.สต. ละ 1 เรื่อง/แห่ง

ผู้รับผิดชอบหลัก  งานแพทย์แผนไทย /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าประสงค์

ประชาชนทุกกลุ่มวัย  มีสุขภาพดี  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

แผนกลยุทธ์

1.พัฒนาการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

2.การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการผ่านมาตรฐาน  และองค์กรผู้บริโภค

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) พชอ. รพ.สต.ติดดาว PCC     

4.ลดปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนของโรค CD + NCD

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด

1.อัตราการฝากครรภ์  น้อยกว่า 12 สัปดาห์

2.ร้อยละของเด็กนักเรียนสูงดี สมส่วน

3.ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ  5 ปี

4.อัตราการคลอดทารกมีชีพในมารดาอายุ 15 – 19 ปี

6.ร้อยละการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน EPI ผ่านเกณฑ์

7.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

8.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีกิจกรรม  การดำเนินการ และสนับสนุนงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) พชอ. รพ.สต.ติดดาว  PCC

9.ร้อยละของหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ลดเสี่ยงลดโรค

10.ร้อยละการรับรู้เรื่องสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

11.อัตราป่วยของประชาชนด้วยโรคและภัยสุขภาพลดลง

12.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิต

13.ร้อยละของรพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital

14.อัตราการคัดกรองโรคสมาธิสั้น และออทิสติก

15.อัตราการเกิดโรครายใหม่ DM/HT

ผู้รับผิดชอบหลัก
    กรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
    กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการ

เป้าประสงค์

โรงพยาบาลให้บริการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

แผนกลยุทธ์

1.พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพตาม  Service Plan

2.พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการ  Patient  safety

3.พัฒนาระบบการให้บริการ EMS (Environment, Modernization and Smart Service)   

4.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล RDU กัญชา

2.อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

3.ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาเหมาะสมในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

4.อัตราการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

5.อัตราตายของมารดาและทารกแรกเกิด

6.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ในผู้ป่วยประคับประคอง

7.ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

8.อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ

9.อัตราตายผู้ป่วย Sepsis

10.อัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

11.ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับการคัดกรองที่พบและได้รับการส่งต่อ (มะเร็งตับท่อน้ำดี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่)

12.ร้อยละของผู้ป่วย DM HT ที่อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr มากกว่า 66

13.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด ที่บำบัดตามเกณฑ์กำหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 

14.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ได้รับการประเมินบำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

15.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน Intermediate Care (IMC) Stroke Trauma  Brain injury  Spinal cord  injury  

16.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

17.อุบัติการณ์การตายไม่คาดหวัง

18.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

19.อัตราความพึงพอใจผู้มารับบริการ

20.อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยจากการให้บริการระดับ G  ขึ้นไป

21.จำนวน PCC  ที่ผ่านมาตรฐาน

22.ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติโรคอุบัติเหตุใหม่

ผู้รับผิดชอบหลัก

     คณะกรรมการบริหาร
     คณะกรรมการ PCT/HR/RM
     ER

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

เป้าประสงค์

บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสม และมีความสุขในการทำงาน

แผนกลยุทธ์

1.การบริหารจัดการกำลังคน

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

3.พัฒนาองค์กรสร้างสุข

ตัวชี้วัด

1.ผ่านเกณฑ์องค์กรสร้างสุข

2.อัตราบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์สมรรถนะในงาน

3.อัตราบุคลากรได้รับพัฒนาตามแผน IDP

4.อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากร

5.อัตราบรรยากาศความผูกพันในการทำงาน

6.อุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยและเจ็บป่วยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
     – HR บริหาร  งานอาชีวอนามัย

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์

1.พัฒนาระบบนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตามงาน

2.การบริหารจัดการการเงินการคลัง ให้คุ้มค่า คุ้มทุน

3.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร

4.การธำรงคุณภาพ (HA LA X-RAY ITA  ควบคุมภายใน)

5.พัฒนางานวิจัย/นวตกรรม

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละแผนงานโครงการทุกงานตามยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ มากกว่า 90

2.ร้อยละKPI ที่บรรลุตามเป้าหมาย มากกว่า 90

3.เกณฑ์ประเมิน  Total Performance Score ระดับ A  

4.ร้อยละการซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ทันตกรรม Lab X-ray มากกว่า 40

5.การเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาศ 1

6.การเรียกเก็บการให้บริการทางการแพทย์ทุกรายการครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

7.ร้อยละการประเมิน ITA  ผ่านการประเมินมากว่าร้อยละ 95 

8.องค์กรผ่านคุณภาพ HA LA X-RAY  ควบคุมภายใน

9.จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ต่อเนื่อง/ได้รับรางวัล

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการIM,คณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง,คณะกรรมการคุณภาพ

You cannot copy content of this page