You cannot copy content of this page

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เกี่ยวกับโรงพยาบาลยางชุมน้อย

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2567

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้าประสงค์

บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพได้รับการยอมรับ ผ่านการรับรองมาตรฐาน       

แผนกลยุทธ์

         1.พัฒนาศักยภาพทุกกลุ่มวัย

                   -โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพทุกกลุ่มวัย

          2.พัฒนาการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

                   -โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

          3.การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการผ่านมาตรฐาน  และองค์กรผู้บริโภค

                   -โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

          4.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) พชอ. + PCC     

                   -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

          5.ลดปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนของโรค CD + NCD

                   -โครงการพัฒนาระบบบริการโรค CD+NCD และโรคอุบัติใหม่

          6.การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

                 -โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์/โครงการ

KPI

หน่วยงาน

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพทุกกลุ่มวัย

 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

3.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103

4.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

5.ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง

6.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม

7.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ

สุภาพร/ธนภร

ลักขณา

ธิญานนท์

วชิราภรณ์

งานเวชปฎิบัติครอบครัวและองค์รวม

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

8.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ลักขณา

 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

9.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

10.ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

ทิวาวรรณ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

11.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ฉลาด

ชฎาภรณ์

โครงการพัฒนาระบบบริการโรค CD+NCD และโรคอุบัติใหม่

12.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

13.ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

สุทัต

เพชรรัตน์

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

15.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenge

ธนวันต์

รัตนาภรณ์

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการ

เป้าประสงค์

โรงพยาบาลให้บริการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

แผนกลยุทธ์

          1.พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพตาม  Service Plan

                   -โครงการพัฒนาศักยภาพบริการตาม Service Plan 14 สาขา

          2.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

                   -โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ

          3.พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                   -โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์/โครงการ

KPI

หน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบริการตาม Service Plan

 

1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit ภายใน 72 ชม.

2.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

3.อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

4.ร้อยละของรพ.ผ่านเกณฑ์ RDU

5.อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ28วัน

6.ร้อยละการให้บริการตามแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Plan ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

7.ร้อยละของผู้ป่วยวินิจฉัย IMC ทีได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอากานทุเลาในการติดตาม 6 เดือน

10.อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ และอัตราฆ่าตัสตายซ้ำภายใน 1 ปี

11.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community – acquired

12.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

13.ร้อยละของผู้ที่ไดรับการคัดกรองมะเร็ง (มะเร็งปากดมดลูก,มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง,ร้อยละของผู้ผลผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง

14.ร้อยละผู้ป่วยโรคไต Stage 5 รายใหม่ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10

15.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม Retention Rate

16.ร้อยละของผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

17.ระดับความสำเร็จของการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์

คณะกรรมการ PCT

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ

 

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.

2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง

 

ลำดวน

จิตจำนง

 

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

 

1.จำหน่วยการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายปฐมภูมิ ตามพรบ.2562

2.ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน

ฉลาด

ชฎาภรณ์

   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

เป้าประสงค์

บุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสม และมีความสุขในการทำงาน

แผนกลยุทธ์

         1.การบริหารจัดการกำลังคน

                   -โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

         2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

                  -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         3.พัฒนาองค์กรสร้างสุข

                 -โครงการ Happy MOPH

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์/โครงการ

KPI

หน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อุทัย

อุไรวรรณ

ธิติยากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา Competency ตามเกณฑ์

วิริยะ

 

โครงการ Happy MOPH

3.หน่วยงานที่เป็นองค์กรสร้างสุขอย่างมีคุณภาพ

คณะกรรมการ HR

อุไรวรรณ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์

         1.การบริหารจัดการการเงินการคลัง ให้คุ้มค่า คุ้มทุน

                   -โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

          2.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร

                   -โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

          3.การธำรงคุณภาพ (HA LA X-RAY ITA  ควบคุมภายใน)

                   -โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

                   -โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

          4.พัฒนางานวิจัย/นวตกรรม

                   -โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตกรรม

ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์/โครงการ

KPI

หน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

 

1.ร้อยละของรพ.ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

 

คณะกรรมการบริหาร

CFO

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

 

2.ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกล

3.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับรอง HA IT

PCT

บุษบา กำชัย

 

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

4.ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

5.ร้อยละของหน่วยงานผ่านการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหาร

ธิติยากร

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

 

6.ร้อยละความสำเร็จขององค์กรผ่านมาตรฐาน HA ขั้น 3

7.สถานบริการที่ผ่านมาตรฐานนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

โครงการพัฒนางานวิจัย/

นวตกรรม

 

8.จำนวนนวตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ