You cannot copy content of this page

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เกี่ยวกับโรงพยาบาลยางชุมน้อย

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้าประสงค์

     1.1 ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น
     1.2 เจ้าหน้าที่เห็นคุณค่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้และใช้บริการมากขึ้น
     1.3 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

แผนกลยุทธ์

     1.ประชาสัมพันธ์การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
     2.ส่งเสริมการรักษา และการใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับแรก
     3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพในชุมชน
     4.พัฒนางานวิชาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตัวชี้วัด

     1.อัตราการใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้ป่วยนอก  มากกว่า ร้อยละ 20
     2.อัตราการใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน (มากกว่าร้อยละ 30) และฟ้าทะลายโจร (มากกว่าร้อยละ 20)
     3.บุคลากรใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่าร้อยละ 60
     4.จำนวนครอบครัวต้นแบบที่ดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย หมู่บ้านละ 1 ครอบครัวในตำบลยางชุมน้อย

แผนงานโครงการกิจกรรม

     1.โครงการจัดบริการ OPD คู่ขนาน + นโยบายการใช้ยาสมุนไพรในเจ้าหน้าที่
     2.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน
     3.โครงการต้นแบบชุมชนสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
     4.โครงการประเมินความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในบุคลากร
     5.โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น
     6.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (4 กลุ่มโรค โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น อัมพฤกษ์อัมพาต จับโปงเข่า และไมเกรน)
     7.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอยางชุมน้อย (คปสอ)
     8.โครงการน้ำสมุนไพรใบหม่อนในการลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน
     9.โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการนำมาใช้ด้านการแพทย์แผนไทยในโรงเรียน
     10.โครงการประสิทธิผลของการใช้ท่าฤๅษีดัดตนท่าที่ ๖ แก้กร่อนและแก้เข่าขัด ในการดูแลตนเองต่อการลดความเจ็บปวดของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
     11.โครงการส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยภายในหน่วยงาน
     12.โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลัก  งานแพทย์แผนไทย /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าประสงค์

     2.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัย  มีสุขภาพดี
     2.2 รพ.ผ่านการประเมิน  Green and Clean hospital ในระดับดีมาก
     2.3 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

แผนกลยุทธ์

     1.การให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัย ตามสิทธิ์ประโยชน์
     2.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการตามวัย
     3.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) พชอ. รพ.สต.ติดดาว  PCC
     4.การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการผ่านมาตรฐาน
     5.พัฒนารพ.ผ่าน Green  and Clean hospital ในระดับดีมาก
     6.พัฒนาองค์ความรู้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
     7.ลดปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด

     1.รพ.ผ่าน Green  and Clean hospital ระดับดีมาก
     2.อัตราการฝากครรภ์  น้อยกว่า 12 สัปดาห์
     3.ร้อยละของเด็กนักเรียนสูงดี สมส่วน
     4.ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ  5 ปี
     5.อัตราการคลอดทารกมีชีพในมารดาอายุ 15 – 19 ปี
     6.ร้อยละการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน EPI ผ่านเกณฑ์
     7.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
     8.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีกิจกรรม  การดำเนินการ และสนับสนุนงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) พชอ. รพ.สต.ติดดาว  PCC
     9.ร้อยละของครอบครัวที่มีการศักยภาพดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
     10.ร้อยละการรับรู้เรื่องสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย
     11.อัตราป่วยของประชาชนด้วยโรคและภัยสุขภาพลดลง

แผนงานโครงการ

     1.โครงการพัฒนาศักยภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย (สตรีมีครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ)
     2.การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการผ่านมาตรฐาน
     3.โครงการพัฒนารพ.ผ่าน Green  and Clean hospital ในระดับดีมาก
     4.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (DHB พชอ. รพ.สต.ติดดาว PCC)
     5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
     กรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
     กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
     กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการ

เป้าประสงค์

     3.1 โรงพยาบาลให้บริการสุขภาพได้เหมาะสมระดับทุติยภูมิ (F2) ตาม Service Plan ที่จำเป็นและเหมาะสม
     3.2 ผู้มารับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

แผนกลยุทธ์

     1.พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ  ตาม Service Plan
     2.พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการ  Patient safety
     3.พัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB OD
     4.พัฒนาระบบการให้บริการฉุกเฉิน  (ER Excellence)

ตัวชี้วัด

     1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล RDU กัญชา
     2.อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษา เหมาะสม
     3.อัตราการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
     4.อัตราตายของมารดาและทารกแรกเกิด
     5.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ในผู้ป่วยประคับประคอง
     6.ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
     7.อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ
     8.อัตราตายผู้ป่วย Sepsis
     9.ร้อยละของการให้บริการผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
     10.อัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
     11.ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับการคัดกรองที่พบและได้รับการส่งต่อ (มะเร็งตับท่อน้ำดี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่)
     12.ร้อยละของผู้ป่วย DM HT ที่อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr มากกว่า 66
     13.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด ที่บำบัดตามเกณฑ์กำหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
     14.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ได้รับการประเมินบำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
     15.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพ Intermediate Care (IMC) Stroke Trauma  Brain injury Spinalcord  injury
     16.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
     17.อุบัติการณ์การตายไม่คาดหวัง
     18.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     19.อัตราความพึงพอใจผู้มารับบริการ
     20.อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยจากการให้บริการ

แผนงานโครงการ

     1.
     2.
     3.
     4.

ผู้รับผิดชอบ
     คณะกรรมการบริหาร
     คณะกรรมการ PCT/HR/RM
     ER

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

เป้าประสงค์

     4.1 บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะเหมาะสมตามภารกิจในการปฏิบัติงาน
     4.2 บุคลากรมีความสุข
     4.3 บุคลากรมีความปลอดภัย

แผนกลยุทธ์

     1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน (Individual Development Plan)
     2.สร้างเสริมแรงจูงใจและสวัสดิการบุคลากร
     3.พัฒนาองค์กรสร้างสุข
     4.สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด

     1.อัตราบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์สมรรถนะในงาน
     2.อัตราบุคลากรได้รับพัฒนาตามแผน IDP
     3.อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากร
     4.อัตราบรรยากาศความผูกพันในการทำงาน
     5.อุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยและเจ็บป่วยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

แผนงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
     – HR บริหาร  งานอาชีวอนามัย

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

     5.1 องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
     5.2 โรงพยาบาลธำรงคุณภาพและผ่านการรับรอง

แผนกลยุทธ์

     1.พัฒนาระบบนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตามงาน
     2.การบริหารจัดการเงินการคลัง ให้คุ้มค่าคุ้มทุน
     3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     4.การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้าน NonClinic
     5.พัฒนาองค์กรคุณภาพ คุณธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

     1.ร้อยละแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้มากกว่า 90
     2. ร้อยละKPI ที่บรรลุตามเป้าหมาย มากกว่า 80
     3.ค่าน้ำหนักเฉลี่ยสัมพัทธ์ผู้ป่วยใน  CMI มากกว่า 0.6
     4.เกณฑ์ประเมินการเงินการคลัง Risk Score  < 4
     5.เกณฑ์ประเมิน  Total Performance Score  มากกว่า 7
     6.ร้อยละการซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ทันตกรรม
Lab X-ray มากกว่า 40
     7.การเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาศ 1
     8.การเรียกเก็บการให้บริการทางการแพทย์ทุกรายการครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
     9.ร้อยละการประเมิน ITA  ผ่านการประเมินมากว่าร้อยละ 95

ผู้รับผิดชอบ
– คณะกรรมการบริหาร
– คณะกรรมการ IM