พิธีเปลี่ยนพลับพลา พระพรหม โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เนื่องจากศาลพระพรหมอันเดิมเกิดชำรุด เสียหาย ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงมีมติร่วมกันว่าจะเปลี่ยนศาลพระพรหมใหม่ ซึ่งได้กำหนดขึ้นในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มพิธี เวลา 08.30 น.

Read more

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายฯ

เอกสารการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรณนะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เอกสาร เวลา กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 21 ก.ค. 2563 บทบาท 21 ก.ค. 2563 เทียบระเบียบ รับรองเก่า_ใหม่ 21 ก.ค. 2563 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 21 ก.ค.

Read more

You cannot copy content of this page